A szabadságharc népzenei emlékei

Tari Lujza

Magyarország gyászos nótája

Than Mór: A kápolnai csata, elől Mednyánszky Cézár tábori pap Kupeczky János: Kuruc vitézA népdal Garay Ákos ethnográfus gyűjtéséből való, aki fonográfhengerrel elsőként gyűjtött népzenét a jelenkor délszláv háborújáig évszázadok óta szinte változatlan zenei hagyományokat őrző szlavóniai Kórógyon. A népdal dallama régibb a szabadságharcnál. Fríg hangsora a közölt változatban nagy terces, így a m-fi-si-l-t kezdet és az utolsó sor zárlata közvetlenül mutatja a 18. századi hatásokat, s főleg a Rákóczi-kor dallamvilágát idézi. Szövege azonban elárulja, hogy a szabadságharc után keletkezett. A dallamhoz egyébként elsősorban egy 19. század végi papgyilkosságot elbeszélő balladás dalszöveg kapcsolódik. Garay Ákos előadója is énekelt egy ilyet (Egyed János volt az a vezér / Ki (j)a paphoz ment be legelőbb...). A dallamtípuson belül az övé az egyetlen 48-as szövegváltozat, melyet az idős férfi meleg lírai hangon, nagy belső átéléssel énekelt el a ma is viszonylag jó minőségben megőrződött fonográfhenger tanúsága szerint. 

34. kotta

1.  Magyarország gyászos nótája,
     Multkor irtuk, látták, siratták.
     Majd földerül még a szép ege,
     Nëm mult el még emlék-, emléközete.

2.  Emléközzünk Kossuth Lajosra,
     Visszagyű még mi országunkra!
 m Mëgadja, amit szivünk kiván,
     Némët Magyarország-, országot írja.

3. Jobban tëtte, hogy elillantott,
    Az törökhöz hogy általugrott.
    Onnan elment a franciához,
    Rëndbe tëtte kato-, katonaságot.

4. Most a burkus megint a lengyel,
    Lësznek a magyarral ëgy erővel.
    Várják az alkalmatos óráut,
    Mikor tartják aztat, azt a nagy csatáut.